SANSKRIT e-books

Bhagavad-GitaSanskrit

Shri-Baglamukhi-Stotram

Charudatham

Bhamakavyaalankar

DootavakyamHindu-Prayer-Book

VasantikaSwapnam- R Krishnama chari from Sahridaya Sanskrit Journal 1946

Balacharitham

Advertisements